bmc.mc-complex.com

bms.blockhero.net

best.fadecloud.com

best.blossomcraft.org

nacute339
Owner Nacute339
Status offline
IP

SMP.org

Players 0/0
Version 1.12.2
Rank 20744
Votes 0
Uptime 100%
Last Check 20 minute(s) ago
Country Viet Nam
Types CreativeAnarchyHardcoreKitPvPBedwars
Share


Bạn có thể mở tệp SMP ScrapeMap trong ScrapeMate bằng cách sử dụng ngăn ScrapeMap Explorer. Nhấp vào biểu tượng thư mục "Open ScrapeMap" và điều hướng đến vị trí của tệp SMP.

Bạn có thể tạo ScrapeMap trong ScrapeMate bằng cách sử dụng khung ScrapeMap Explorer. Trước tiên, bạn chọn trang web để cạo, lọc và sắp xếp dữ liệu bạn muốn nhắm mục tiêu, nhấp vào biểu tượng "Tạo ScrapeMap" và chọn vị trí lưu của tệp. ScrapeMap được lưu dưới dạng tệp SMP.

Bạn cũng sẽ được nhắc chọn định dạng đầu ra của dữ liệu được lấy từ trang web. Bạn có thể chọn xuất dữ liệu sang "Excel" (.XLSX tệp), "CSV" (.CSV tệp) hoặc "SQL" (. Vấn đề nộp).

What is the server IP for nacute339?

The server IP address for nacute339 is SMP.org. In order to find the server IP please use the information provided on the left side of this page.

How do I play on the nacute339 Minecraft server?

Open the launcher, next click the "Play" button then select "Multiplayer" from the menu.

Click "Add Server" tab and input the text SMP.org on the "Server Address" box then hit "Done".

Once the connection is available and turns green you may click on "Join Server" button to play on nacute339.

What version does nacute339 server support?

nacute339 supports Minecraft version: 1.12.2, you may also use any other older or lower versions to connect and play on the server.

Where is nacute339 minecraft server hosting located?

The nacute339 server is currently hosted in United States and has a great connection.

Where gamemodes can I play on nacute339?

You can play Creative, Anarchy, Hardcore, KitPvP, Bedwars, on the nacute339 Minecraft Server.

AwitaHerbida

buen server